PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Oświadczenie Prezesa PZK

06-09-2023
Zakłócenia drogą radiową ruchu w transporcie kolejowym.
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców

W związku z informacjami, które ukazały się w ostatnich tygodniach w różnych mediach, o zakłóceniu drogą radiową ruchu w transporcie kolejowym, oświadczam, co następuje:

Zdecydowanie naganne wykorzystanie pasm radiowych, polegające na zakłóceniu ruchu w transporcie kolejowym, dokonane przez dwie osoby będące krótkofalowcami, spowodowało duże zainteresowanie naszym środowiskiem krótkofalarskim ze strony mediów i właściwych służb państwowych.

Nasze jednoznaczne stanowisko zostało przekazane zainteresowanym:
Polski Związek Krótkofalowców potępia takie zachowania oraz odcina się od nich i od osób, które w sposób nieprawidłowy wykorzystują urządzenia radiowe.

Mamy świadomość, że mimo braku naszej akceptacji dla takich nagannych zachowań, obecnie media oraz społeczeństwo bacznie obserwują naszą pracę na falach eteru i działania krótkofalowców.
Zatem w naszym interesie leży zdyscyplinowanie środowiska krótkofalowców w taki sposób, aby w przyszłości takie zdarzenia nie powtórzyły się.


Przypadki zakłócenia ruchu kolejowego przy użyciu radia, niezależnie od tego jaki rzeczywisty udział mają w tym krótkofalowcy, bardzo negatywnie wpływa na reputację ruchu amatorskiego, oprócz mogących wystąpić negatywnych skutków gospodarczych i społecznych takiego postępowania.

Opisana sytuacja może mieć negatywny wpływ na współpracę z organami państwowymi, które współdziałają z nami i wspierają służbę amatorską.

Mając powyższe na uwadze proszę, aby w przypadku pojawienia się nagannych zachowań na pasmach radiowych lub uzasadnionych podejrzeń takiego działania, Koleżanki i Koledzy niezwłocznie informowali o takich faktach Oddziały Terenowe PZK i Prezydium ZG PZK.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Prezes PZK