PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

SONDA 2017

02-09-2017

Akcja dyplomowa od 01.09.2017 do dnia 30.09.2017r.

Zapewne większość starszych wiekiem kolegów i koleżanek pamięta emitowany w TVP od
końca lat 70-tych do końcówki 80-tych program popularnonaukowy który rozbudzał wyobraźnię
i pokazywał technikę zza „żelaznej kurtyny”
...czytaj więcej <<
Młodszym pokoleniom warto przypomnieć historię audycji która niejednego z nas pchnęła w kierunku zainteresowania nowoczesną techniką, co także
w wielu przypadkach miało wpływ na wybory życiowe związane z pracą zawodową czy hobby.
Mowa oczywiście o niezapomnianej i nieodżałowanej „Sondzie” prowadzonej przez tragicznie zmarłych w wypadku panów Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. Od biologii, przez chemię, fizykę, matematykę, medycynę, poruszane były w każdym z odcinków tematy z różnych dziedzin nauki, przy czym prowadzący dyskutowali o trudnych niejednokrotnie zagadnieniach w taki sposób, że przyciągali przed ekrany dzieci i starszych niezależnie od wykształcenia.
Dla upamiętnienia 40 rocznicy rozpoczęcia emisji programu w miesiącu wrześniu pracować będą stacje okolicznościowe – HF40S, HF40O, HF40N, HF40D, HF40A, oraz od sierpnia do października stacje SP40SONDA, SN40SONDA, SO40SONDA.
Wydany będzie też dyplom okolicznościowy.
Więcej informacji na stronie
http://sp5kvw.com i http://qrz.com .
SONDA Team
Regulamin dyplomu "SONDA 2017"

W celu uzyskania dyplomu z okazji 40 rocznicy rozpoczęcia emisji w TVP kultowego programu popularno-naukowego „SONDA” należy w okresie od
01.09.2017r. do 30.09.2017r. uzyskać łącznie 40 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi.
Operatorzy posiadający pozwolenie III kat. oraz stacje z EU mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu min. 30 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi od stacji DX wymagane jest 15 pkt.
Nasłuchowcy SP mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów I kat, nasłuchowcy EU i DX odpowiednio wymagania jak dla nadawców. Łączności ze stacją okolicznościową można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność
będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub danej emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ) . Łączności emisjami cyfrowymi zaliczane będą na zasadzie rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – zmiana prędkości transferu nie
jest uważana za zmianę rodzaju emisji. Punkty przydzielane są za łączności przeprowadzone w okresie akcji dyplomowej, także w czasie ewentualnych zawodów rozgrywanych w tym czasie.
Wykaz znaków operatorów uprawnionych do wystąpienia o ww. dyplom będzie opublikowany na stronie http://sp5kvw.com w październiku 2017r.
Znaki wywoławcze przydzielające po 2 punkty do dyplomu:
1. HF40S
2. HF40O
3. HF40N
4. HF40D
5. HF40A
Znaki wywoławcze przydzielające po 4 pkt do dyplomu:
1. SP40SONDA
2. SN40SONDA
3.SO40SONDA
Za przeprowadzenie łączności ze wszystkimi stacjami z sufiksami jednoliterowymi – ułożenie z liter sufiksów wyrazu SONDA, przewidziany jest dyplom za to osiągnięcie. W przypadku braku łączności ze stacja „jednoliterową” można jednorazowo zamiennie wykazać łączność z inną stacją organizatora z „ wieloliterowym sufiksem” / jocker /.
Dyplomy wydawane są w wersji elektronicznej PDF. Zgłoszenia do dyplomu przyjmowane są do dnia 27.10.2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej – wyciąg z logu w formacie cabrillo z podaniem znaku, imienia, nazwiska i adresu e-mail na skrzynkę poczty elektronicznej
sonda.award@gmail.com .

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://sp5kvw.com , http://pzk.katowice.pl oraz
http://qrz.com . Postanowienia komisji akcji dyplomowej są ostateczne.
Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych:
SQ4AVD , SP9HTY , SQ1GPR.
W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia ww. komisji. Zapraszamy do zabawy – SONDA Team.


___________________________________________________

Rules to obtain "SONDA 2017" diploma
In order to obtain a diploma on the occasion of starting to broadcast a cult popular science
programme called „SONDA” , you need to collect 40 points from contacts with special event
stations in dates since
September 1 st 2017 till September 30th 2017
Those Operators who have 3rd category permission and stations from EU can get the diploma
after having collected min 30 points for contacts with special event stations. From DX station we
require 15 points SP SWLs can get the diploma based on regulations for the 1st category operators,
EU and DX SWLs have requirements respectively like Operators. Contacts with special event
station can be repeated on another emission or using other KF/UKF band. Each of such contact will
be counted only once for each band or each emission without being able to copy it the next day (
e.g. 5 x QSO ssb in band 80m = once ) . Contactiong by digital emissions will be counted like rtty
x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – changing of the speed of transfer does not mean the change of
the kind of emission. Points will be given for contacts made during the diploma activity or while
possible other competitions organised during that time The list of of operators eligible to apply for
the above diploma will be published on http://sp5kvw.com in October 2017.
Call signs of event stations giving
2 points to the diploma are:
1. HF40S
2. HF40O
3. HF40N
4. HF40D
5. HF40A
Call signs giving 4 points to the diploma are:
1. SP40SONDA
2. SN40SONDA

3. SO40SONDA
For making contact with all the stations with one-digit suffixes – an achievement of making a
SONDA word out of the letters of the suffixes will be awarded a diploma. In a case of the lack of
contact with one-letter station, you can once show a contact with another station of the organiser,
with multiletter suffix / jocker /. Diplomas will be delivered as a PDF files. Applicationf for the
diplomas will be accepted till October 27th 2017 only digital logs in cabrillo format providing the
mark, first and last name and email box onto sonda.award@gmail.com .
If you need more information, please feel free to click the following :http://sp5kvw.com ,
http://pzk.katowice.pl and http://qrz.com . What has been decided by the commission is ultimate
Please find below people responsible for the regulations and dealing with different
matters of contestation SQ4AVD , SP9HTY , SQ1GPR.
In case of matters of contestation the above commission will be binding. Join the play! –
SONDA Team.